Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
M.Smoluchowskiego 17
60-159 Poznań
Poland

phone +48 61 8695 100
fax +48 61 868 45 24
email: office@ifmpan.poznan.pl
Update information
If you want to update information about yourself, please enter below your email address and click the button "Update". You'll receive an email with link to actualization page.


If you want to join our database please click on "Registration". Registration.
WHO IS WHO IN PHYSICS 2005
WHO IS WHO IN PHYSICS 1993
WHO IS WHO IN PHYSICS 1993

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk prezentuje elektroniczną wersję Who is Who in Physics, zawierającą notki biograficzne czynnych zawodowo fizyków polskich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Baza jest kontynuacją inicjatywy Komitetu Fizyki PAN, w wyniku której opracowaliśmy informatory: Kto jest kim w fizyce (1993), Who is Who in Physics (1997) i Who is Who in Physics (2005).

Jest to publikacja otwarta, opracowana wyłącznie na podstawie danych dostarczonych przez osoby, których hasła te dotyczą. Umożliwia dodawanie nowych, jak i uaktualnianie istniejących biogramów.

Autorzy mają nadzieję, iż zgromadzone w niej informacje będą pomocne przy wyborze recenzentów prac naukowych i książek oraz opiniodawców i konsultantów projektów badawczych i gospodarczych.

Edytorzy dziękują wszystkim, którzy zechcą się zarejestrować po raz pierwszy oraz tym z Państwa, którzy uaktualnią swoje dane figurujące już w bazie.

Jan Stankowski
Jerzy Małecki

Copyright © IFM PAN Poznań 2005-2018
All rights reserved